ดิน

บทบาทของดิน

บทบาทและหน้าที่ของดิน

บทบาทของดิน ดินเป็นวัสดุที่ดูดซับธาตุอาหารพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแร่ดินเหนียวเพราะว่าจะมีอินทรียวัตถุที่ดูดซับธาตุอาหารไว้ ในดินต้องมีจุลินทรีย์ที่เป็นตัวเปลี่ยนธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ จุลินทรีย์จะกินธาตุอาหารก่อน...

อ่านต่อ...