ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช

ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช มี 17 ธาตุ ได้แก่

ธาตุที่ได้จากน้ำและอากาศ
 • คาร์บอน (C)
 • ไฮโดรเจน (H)
 • ออกซิเจน (O)
มหาธาตุ(ธาตุหลัก)
 • ไนโตรเจน (N) 
 • ฟอสฟอรัส (P)
 • โพแทสเซียม (K)
 • แคลเซียม (Ca)
 • แมกนีเซียม (Mg)
 • กำมะถัน (S)
จุลธาตุ (ธาตุอาหารเสริม)
 • เหล็ก (Fe)
 • แมงกานีส (Mn)
 • สังกะสี (Zn)
 • ทองแดง (Cu)
 • โบรอน (B)
 • โมลิบดินัม (Mo)
 • คลอรีน (Cl)
 • นิกเกิล (Ni)
ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช17ธาตุ

          17 ธาตุนี้ แบ่งมาจากอากาศ 3 ธาตุ และมาจากดิน 14 ธาตุ พืชแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีความต้องการปริมาณของธาตุอาหารไม่เท่ากัน ถ้าพืชไม่ได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชนั้นๆ พืชก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติของพืชนั้นได้ เมื่อพืชรับธาตุอาหารนั้นๆไม่พอหรือขาด พืชก็จะแสดงอาการผิดปกติออกมาให้เห็นตามลักษณะอาการเฉพาะของการขาดธาตุสำหรับพืชนั้นๆ
ดินก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธาตุอาหาร

           ดินนั้นมีอนุภาคที่เป็นประจุบวกและประจุลบ ส่วนใหญ่ของดินนั้นจะมีประจุลบมากกว่าประจุบวก ซึ่งธาตุอาหารในดินที่พืชนำมาใช้นั้นจะเป็นประจุบวกมากกว่าประจุลบ ซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าดินชนิดหนึ่งมีประจุลบมากก็จะสามารถเก็บธาตุอาหารที่เป็นประจุบวกไว้อยู่ในดินได้นานกว่าธาตุอาหารที่เป็นประจุลบ ยกตัวอย่างชนิดของดิน ถ้าเป็นดินทรายมากๆ หรือดินภูเขาที่มีการชะล้างสูงก็จะมีประจุลบน้อย ส่วนดินเหนียวนั้นจะมีประจุลบมาก ซึ่งประจุลบในดินนั้นมาจาก 2 ส่วน ส่วนแรกคืออินทรีย์วัตถุ ส่วนที่สองคือเนื้อดิน(ซึ่งเป็นเนื้อดินที่มีอนุภาคเล็กๆ) แต่ว่าพืชก็ยังคงต้องการธาตุอาหารที่เป็นประจุลบด้วย เพราะว่าธาตุอาหารที่เป็นประจุลบก็มีหน้าที่เฉพาะตัวของธาตุนั้นเอง ยกเว้นธาตุฟอสฟอรัส(P) ซึ่งธาตุนี้เป็นประจุลบ ธาตุฟอสฟอรัสจะไปทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นหรือแร่ดินเหนียว แล้วธาตุฟอสฟอรัสจะถูกตรึงหรือยึดอยู่ในดิน ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาไม่หนักมากหรือน้ำชะล้างไม่แรงมากพอ ธาตุฟอสฟอรัสก็จะยังตรึงหรือยึดติดอยู่กับดินอยู่เหมือนเดิม แต่ถ้าฝนตกหนักมากทำให้ดินเกิดพังทลายเอาหน้าดินลงไปด้วย ธาตุฟอสฟอรัสก็จะหายตามไปด้วย

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์       

          ดินที่มีความสมบูรณ์สูง คือจะให้ธาตุอาหารครบทุกธาตุ แต่ละธาตุเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ว่าธาตุที่มีอยู่ในดินนั้นมีความสมดุลต่อความต้องการของพืชแต่ละชนิดหรือไม่นั้น ถ้าพืชที่เราปลูกมีความต้องการธาตุใดธาตุหนึ่งในดินน้อย แต่ว่าในดินมีธาตุชนิดที่พืชต้องการมากเกินไปก็จะทำให้พืชนั้นมีอาการเป็นพิษ แต่ถ้าในดินมีธาตุชนิดที่พืชต้องการน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการขาดธาตุได้

อ้างอิง
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุด    ในเขตภาคใต้ โดย รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดมนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
แสดงความคิดเห็น