ธาตุอาหาร(ปุ๋ย)

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญมากๆสำหรับพืชทุกชนิด จึงจำเป็นต้องเข้าใจของธาตุอาหารแต่ละธาตุ เพราะถ้าพืชที่ปลูกไม่ได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ จะไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติของพืชได้