หนอนชอนใบ (Citrus leaf-miner) Phyllocnistis citrella ทำความเสียหายให้กับต้นส้มโดยเฉพาะส้มเขียวหวานในระยะใบอ่อน การทำลายสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหน้าใบและหลังใบ ซึ่งรอยแผลเหล่านี้สามารถเป็นช่องทางให้โรคแคงเกอร์เข้าทำลายได้มากขึ้น หนอนชอนใบจะระบาดมากในฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และช่วงที่ต้นส้มแตกใบอ่อนยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 7-10 วัน จากการเริ่มผลิ
หนอนชอนใบด้านล่างของใบ
อาการ บริเวณที่หนอนเข้าทำลายจะเห็นเป็นฝ้าสีขาววกวนไปตามทางที่หนอนทำลายใบและใบจะบิดเบี้ยว หงิกงอและแห้ง 
หนอนชอนใบด้านบนของใบ
สาเหตุ เกิดจากผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2 มม. ลำตัวสีน้ำตาลปนเทา ปีกสีเทา เงินและมีจุดอยู่บริเวณขอบปีกหน้า และตัวเต็มวัยมักหลบอยู่ตามพงหญ้าใต้ต้นส้ม ซึ่งจะมาวางไข่ใต้ผิวใบส้ม เมื่อไข่ฝักเป็นตัวหนอนจะกัดกินเนื้อใบใต้เยื่อผิวใบและชอนไชอยู่ระหว่างผิวใบ
การป้องกันกำจัด
– สุ่มตรวจหนอนชอนใบตั้งแต่ระยะที่ต้นส้มเริ่มผลิใบ โดยเฉพาะในฤดูฝน
– สุ่มตรวจดักแด้ของหนอนชอนใบส้มที่ถูกศัตรูธรรมชาติทำลาย เช่น แตนเบียนหลายชนิด แมลงช้างปีกใส มดตัวห้ำ หากพบมากไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง
– หากพบการเข้าทำลายของหนอนชอใบส้ม 20-25% ควรตัดสินใจใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง เช่น อิมิดาโคลปริด ฟลูเฟนอกซูรอน ไดเมทโธเอท( ไม่ควรใช้กับมะนาว) หรือสารในกลุ่ม ไซเปอร์เมทริน ตามอัตราส่วนที่แนะนำ(อำไพวรรณ, นิพนธ์, ปราณี, วิชัย และ จิระเดช, 2542)
– ใช้เชื้อแบคทีเรียบีที ซึ่งมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์ สัตว์เลือดอุ่น ปลา นก และสิ่งแวดล้อม (อิศเรส,ม.ป.ป.)
เอกสารอ้างอิง

อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, นิพนธ์ ทวีชัย, ปราณี ฮัมเมอลิงก์, วิชัย โฆสิตรัตน์ และ จิระเดช แจ่มสว่าง. (2542). คู่มือเกษตรกร โรค แมลง ไรศัตรูส้ม และการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ค้นจาก http://www.servicelink.doae.go.th/webpage/book%20PDF/fruit/f012.pdf. Accessed 5 ตุลาคม 2563.

อิศเรส เทียนทัด. (ม.ป.ป.) “บีที สารชีวินทร์กำจัดแมลงศัตรูพืช.” กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนา การอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร, 19 กุมภาพันธ์ 2016. ค้นจาก http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1224. Accessed 5 ตุลาคม 2563.

 

แสดงความคิดเห็น