โรคเมลาโนส Melanose

โรคเมลาโนส พบระบาดในสวนส้มบ่อยมาก และเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้นทรุดโทรม ผลผลิตลดลง ซึ่งโรคสามารถเข้าทำลายต้นส้มได้ตลอดทั้งปี แต่ระบาดรุนแรงตั้งแต่ปลายฤดูฝน คือเดือนกันยายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งโรคมีอาการคล้ายกันกับ โรคกรีสซีเมลาโนส โรคใบปื้นเหลืองหรือแต้มเหลือง และโรคสตาร์เมลาโนส
โรคเมลาโนสด้านบนของใบ
อาการ  บนใบ : อาการเริ่มแรกเป็นแผลจุดขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด มีสีน้ำตาลอ่อน ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้น เป็นเม็ดเล็กๆสีน้ำตาลดำล้อมด้วยวงสีเหลือง และเมื่อใบแก่จุดเหล่านี้จะนูนขึ้น จุดแผลจะมีรูปต่างๆกันไป ขนาด 0.5-1มม. ใบจะเหลืองและอาจหลุดร่วงก่อนกำหนด

         บนกิ่ง : อาการเริ่มแรกจะคล้ายกับบนใบ แต่เมื่อเป็นมากขึ้นแผลจะแตกสะเก็ดนูน และกิ่งแห้งตายในที่สุด

โรคเมลาโนสด้านบนของใบ

         บนผล : ลักษณะคล้ายกับอาการบนใบ ซึ่งรอยแผลอาจเป็นทางยาวจากขั้วผล ลงมาประมาณกลางผล รอยแผลดังกล่าวเรียกว่ารอยเปื้อนน้ำหมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากน้ำค้างหรือน้ำฝนไหลเอาเชื้อสาเหตุลงมาเป็นทาง ผลที่ถูกทำลายมักมีผลเล็กและร่วงก่อนกำหนด

สาเหตุ
  โรคเมลาโนส เกิดจากเชื้อราโฟมอปลีส Phomopsis citri หรือเชื้อรา เซอร์คอสปอรา Cercospora citri หรือเชื้อราไมโคสฟีเรลลา Mycosphaerella citri หรือเชื้อรา เซอร์คอสเปรา Cercosporan sp. หรือเชื้อรา ไมคอสฟีเรลลา Mycosphaerella horii (อำไพวรรณ, วิชัย, วิเชียร, สุพัฒน์ และนิพนธ์, 2527)

การป้องกันและกำจัด

– หากพบโรคระบาดควรเก็บใบส้มที่เป็นโรคไปทำลาย และตัดแต่งกิ่งแห้งออก

– บำรุงต้นส้มให้แข็งแรง

– ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราในระยะใบอ่อน หรือเมื่อจำเป็น เช่น เบโนบิล แคปแตน ซีเนบ แคปตาโฟล แมนโคเซบ คาร์เบนดาซิม และ มีไทแรม นอกจากนี้ควรใช้สารเคมีที่มีส่วนประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ บอร์โดมิกเจอร์ ก่อนฤดูฝน หรือก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรค

– แต่หากเป็นโรคสตาร์เมลาโนส ให้หยุดใช้สารประกอบทองแดงทันที ให้ใช้สารกำจัดเชื้อราประเภทอื่น (อำไพวรรณ, วิชัย, วิเชียร, สุพัฒน์ และนิพนธ์, 2527)

– ประเภทอินทรีย์ ใช้ไตรโคเดอร์มาป้องกันก่อนการเกิดโรค ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน แต่ห้ามใช้กับสารเคมีกำจัดเชื้อราอื่น (กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558)

 
เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2558). เชื้อราไตรโคเดอร์มา.พิมพ์ครั้งที่ 1.
[แผ่นพับ]. ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล, วิเชียร กำจายภัย, สุพัฒน์ อรรถธรรม และนิพนธ์ ทวีชัย. (2527). พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ หจก.พันนี่พับบลิชชิ่ง

แสดงความคิดเห็น